Arxiu mensual: febrer de 2018

3 de març: Jornada de treball + Cinefòrum: “Somonte, los puños en la tierra” + Balls de saló

El dissabte 3 de març hi haurà la propera jornada de treball col·lectiu, amb activitats de tarda i nit. Convoquem a les 10h. Farem esmorzar, dinar i sopar per a tothom, us podeu quedar a dormir portant sac, us agrairem que deixeu els gossos a casa i que confirmeu assistència (escrivint a info(a)cantonal.net).

Al matí hi haurà feines vàries a fer, que més endavant concretarem.

Després de dinar farem un espai de presentació de Can Tonal i de la xarxa Vallbona Suport Mutu, per a la gent que vingui per primera vegada.

A la tarda, a les 17.30h, farem sessió de cinefòrum projectant el documental “Somonte, los puños en la tierra“, un film sobre la lluita per la terra a Andalusia que recull l’ocupació de la finca Somonte, realitzat per COMSOC – Comunicació Social. Tindrem amb nosaltres, presentant el documental i participant al col·loqui posterior, Damià Caro, membre de COMSOC i veí de Sant Antoni.

A la nit, després de sopar, l’Alba i el Pere –ballarina i ballarí vilamajorins d’alt pedigrí– dinamitzaran un taller de balls de saló, i després punxarem música i podrem practicar el que haguem après.

Tràiler i sinopsi de “Somonte, los puños en la tierra”:

En la cuar­ta región de Eu­ro­pa con más po­bre­za, con casi un 37% de paro se­gun da­tos ofi­cia­les del INE (Ins­ti­tu­to Na­cio­nal de Es­tadísti­ca), la Jun­ta de An­da­lucía quería ven­der la fin­ca Somonte: 400 hectáreas si­tua­das a 11 kilóme­tros de Pal­ma del Río, en la pro­vin­cia de Córdoba. Unas tie­rras que podían dar mu­chos pues­tos de tra­ba­jo bajo ad­mi­nis­tra­ción públi­ca aho­ra lo hacen bajo administra­ción de la gen­te gra­cias a que el 4 de mar­zo de 2012 quinientos jornaleros del Sin­di­ca­to Andaluz de Tra­ba­ja­do­res (SAT) las ocu­pa­ron.

En el do­cu­men­tal “Somonte, los puños en la tierra” un gru­po de jor­na­le­ros an­da­lu­ces mostrará cómo la ocu­pa­ción de tie­rras les per­mi­te su­perar si­tua­cio­nes de ex­tre­ma ne­ce­si­dad como son el paro, los desa­lo­jos y las di­fi­cul­ta­des para ali­men­tar­se. En el día a día de la comuni­dad, los protago­nis­tas de la película pro­pondrán una re­fle­xión so­bre las sa­li­das a la cri­sis, des­de lo colectivo y legítimo, para lo­grar tra­ba­jo, pan y dig­ni­dad.

Un miem­bro del equi­po pudo ce­le­brar el pri­mer mes de la ocu­pa­ción con la co­mu­ni­dad de Somonte y ha sido gra­cias a esa re­la­ción, que se ha man­te­ni­do du­ran­te el tiem­po, que he­mos rodado un do­cu­men­tal con la con­fian­za y la pro­xi­mi­dad de las fa­mi­lias que lu­chan por la tierra. Una lu­cha que cuen­ta con la so­li­da­ri­dad de cen­te­na­res de per­so­nas y co­lec­ti­vos proceden­tes de distin­tos pueblos de An­da­lucía, del Es­ta­do español y del mun­do.

Comunicat en relació a la intervenció turca a Rojava (i manifestació el 25-F)

Can Tonal – Vallbona Suport Mutu ens sumem a la llista d’entitats i organitzacions que donen suport a aquest comunicat d’Azadí, Plataforma de Solidaritat amb el Poble Kurd:

Comunicat en relació a la intervenció turca a Rojava

“Des del 20 de Gener de 2018 l’Estat turc, conjuntament amb les forces que ha estat entrenant i recolzant, han començat una ofensiva per 8 fronts diferents al cantó kurd de Afrin (Rojava).

Aquest cantó té una població majoritàriament kurda i s’ha mantingut en relativa calma des de que el Govern de Damasc decidí retirar-se de la zona en 2012. Dos anys més tard allí s’optava per l’autoorganització i l’autogovern dins el marc de la Revolució de Rojava amb el Confederalisme Democràtic com a forma d’organització política. Aquest sistema polític proposat per Abdullah Öcalan propugna per una societat radicalment democràtica i respectuosa amb la diversitat d’orígens, creences i religions presents a Orient Mitjà mitjançant l’organització de base, l’autodefensa, l’economia social i on les dones són part i motor del canvi. Sense cap dubte, aquest és un veritable camí de canvis i pau per a l’Orient Mitjà, i ha sigut dut a terme en primer lloc per les organitzacions kurdes afins. Tanmateix, amb l’expansió del model, altres pobles de Síria ho han anat adoptant i s’ha creat l’anomenada Federació Democràtica del Nord de Síria. (…)[continuar llegint]

Animem a tothom a seguir les convocatòries i activitats fetes des d’Azadí (com la manifestació unitària del proper 25 de febrer des de Jardinets de Gràcia de Barcelona).