Declaració d’intencions

Podria ser d’una altra manera? La resposta és sí. Nosaltres creiem que aquesta altra manera és l’organització de la societat en base a la participació de les persones, en un pla d’igualtat efectiva, en la deliberació i presa de decisions sobre tot allò que ens afecta. En base, també, a la importància fonamental de l’àmbit local, al cooperar i el compartir, a la sintonia entre el bé individual i el col·lectiu, al potenciament mutu, a l’equilibri amb la natura… En definitiva, una altra manera on l’autonomia sigui el motor de tots els àmbits de la societat.

Perquè sigui possible, creiem que són necessàries institucions horitzontals, on l’assemblea sigui el fonament de la presa de decisions, i un sistema de valors basat en l’autodeterminació, l’ajuda mútua, l’equitat, l’esforç desinteressat, el rigor, la creativitat, l’amor pel proïsme i per l’entorn, el respecte a la pluralitat, l’esperit crític…

Actualment, hi ha molta gent que valora aquests principis, que creu que és possible i necessari que guiïn el nostre fer. Trobem persones que estan organitzades xarxes de suport mutu, experiències de repoblament comunitari de zones abandonades, cooperatives integrals, associacions que potencien la recuperació de relacions econòmiques locals més humanes i sense intermediaris, ateneus i centres socials autogestionats, esplais i caus assemblearis, grups d’estudi i reflexió, assemblees estudiantils, sindicats combatius, assemblees de barri o localitat…

Però el panorama general és desolador. Les institucions del sistema actual imposen la jerarquia i la barbàrie del tots contra tots. Les dinàmiques d’aquest perpetuen i augmenten les desigualtats i la concentració de poder en poques mans, impedeixen que la gent s’autoorganitzi autònomament, sense manar ni ser manades, i fomenten la degradació creixent dels valors i qualitats humanes –i , per tant, de tot l’entramat de relacions socials i interpersonals–. Això crea un fort malestar que es reflecteix en un estat de depressió generalitzat. Per si no fos poc, aquestes dinàmiques ens porten a ritme accelerat pel camí de la destrucció de la natura i el malbaratament desastrós dels recursos del planeta. L’individualisme egoista, l’hedonisme i els principis directrius d’interès particular i benefici privat acceptats com a vàlids ho impregnen tot; predominen la indiferència i l’apatia i l’abandonament del sentit ètic de l’existència.

Considerem que la veritable crisi que patim és aquest conjunt global de problemes, en molts àmbits, que es retroalimenten i van lligats al funcionament del sistema actual. Mentre funcioni, doncs, aquests mals no es pal·liaran d’arrel i s’agreujaran. Per tant, cal abordar-los des de la comprensió que les seves causes últimes són estructurals i sistèmiques.

Per fer-ho, és necessària la denúncia i inevitable la confrontació amb els poders actuals des de la perspectiva de la seva superació. Al mateix temps, és imprescindible plantejar quines serien les alternatives i anar-les gestant, construint, assajant i experimentant. Creiem que és vital que les diferents iniciatives i projectes existents que compartim una visió de canvi integral no ens mantinguem aïllades sinó que ens enxarxem, establint lligams de complicitat, sinergies i ajuda mútua, per avançar cap a la gestació d’un moviment transformador. Hem d’invertir moltes energies constructivament perquè cada vegada més persones puguem viure i fomentar els valors emancipadors, plantejar respostes efectives pròpies a problemes ocasionats per les dinàmiques del sistema actual i, d’aquesta manera, demostrar que un altre món i una altra manera de viure són possibles.

Per contribuir-hi, a través del projecte de Can Tonal volem experimentar, reflexionar i difondre els principis d’aquesta forma diametralment oposada d’organitzar-se i conviure. Apostem per centrar-nos en l’àmbit d’actuació local, sense deixar de pensar globalment. Pretenem estar arrelats al territori i formar part de la seva realitat social, però atents al que passa a tot arreu i centrant-nos no només en qüestions específiques i parcials sinó afrontar la totalitat de les qüestions i els problemes de la vida i la nostra època.

Apostem per la gestió comunal –de les persones i per a les persones– dels béns i recursos de cada indret, tenint en compte les capacitats i necessitats de cadascú. Per avançar en aquesta direcció, volem promoure la sobirania econòmica local (alimentària, energètica, etc.), el cooperativisme, l’autoocupació i les relacions econòmiques no monetàries per anar trencant amb la dependència amb el mercat, a nivell de consum i de treball assalariat. Això vol dir, també, posar béns i infraestructures locals al servei d’una assemblea popular local que vulgui anar empoderant-se.

Per prendre consciència que aquest canvi és possible i desitjable, cal que ens formem una opinió crítica sobre el que ens envolta i que estiguem obertes a discutir les idees. Per fer-ho, volem promoure la reflexió, la discussió i els debats sobre diferents qüestions clau. Tenim la voluntat de fomentar models d’aprenentatge horitzontal i participatiu d’autogestió col·lectiva del coneixement, on el saber estigui a l’abast de tothom aquell qui el recerqui. Desitgem que el projecte esdevingui un espai d’experimentació i generació de coneixements per a l’autonomia; un lloc que pugui ser font d’inspiració de noves alternatives al sistema.

El projecte pretén, a més, donar suport i força a diferents iniciatives i lluites de l’entorn i alhora estar enxarxat amb altres projectes, contribuint a impulsar-ne de nous i treballant per tenir unes bases comunes amb tots ells. Creiem important igualment, fomentar el teixit social en general i la vida comunitària al poble i els entorns.

Tot això ha d’anar acompanyat d’un treball paral·lel personal i grupal de transformació de valors i canvis en les formes de relacionar-nos a través de la convivència. Estem determinades a generar espais on aprendre a respectar-nos, ajudar-nos i cuidar-nos sense opressions, potenciant i valorant les relacions humanes com a combustible de canvi. En definitiva, volem crear un espai sa on cultivar principis i pràctiques emancipadores.

Pensem que és fonamental recuperar i repoblar el medi rural perquè aquest reclama el reapropament entre les persones i amb la natura i alhora facilita l’autogestió. Tornar al camp serà en gran mesura inevitable degut al progressiu declivi de la disponibilitat de recursos crucials per l’actual economia i organització demogràfica –com ara els combustibles fòssils–. Per fer-ho, haurem de recuperar i aprendre de tots aquells coneixements i pràctiques vinculades a aquest, actualitzant-los, ampliant-los i compartint-los.

El que plantegem no és fàcil, i sabem que avui en dia comptem amb la significant dificultat de l’efecte que tenen sobre les persones els mals i les nocivitats del sistema. Per això volem comprometre’ns des de l’esforç i l’autoexigència, des del diàleg, la crítica i l’autocrítica com a pràctiques fonamentals, orientades a la voluntat honesta de millora personal i col·lectiva. Així, pretenem viure bé de manera senzilla i acceptant l’austeritat sense que aquesta sigui un problema, fugint del destructiu consumisme promogut i acceptant la renúncia a comoditats.

Tot i les dificultats, estem convençudes que és important dotar-nos dels instruments per poder assajar i construir una nova societat, creant projectes que s’encaminin explícitament cap a aquest altre món que anhelem. És per això que ens embarquem en l’aventura de Can Tonal de Vallbona.